Tokio Good Health

สัญญาเพิ่มเติม โตเกียว กู๊ด เฮลธ์
สัญญาเพิ่มเติม โตเกียว กู๊ด เฮลธ์ ดีอย่างไร
  • หมดกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่ถูกจำกัดแต่ละรายการ เพราะเกือบทุกรายการจ่ายตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามผลประโยชน์ที่เลือกซื้อผลประโยชน์ครอบคลุมค่าห้องเริ่มต้นตั้งแต่ 2,000 – 25,000 บาท
  • วงเงินคุ้มครองค่ารักษาเริ่มต้น 5 แสนบาท รวมสูงสุดถึง 240 ล้านบาท กรณีเจ็บป่วยจากโรคร้ายแรง18 โรค
  • ยกระดับการดูแล แม้คุณไม่ป่วยเรายินดีเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ ด้วยผลประโยชน์ค่าตรวจสุขภาพประจำปี และการฉีดวัคซีน
เงื่อนไขการรับประกันภัย
  • อายุที่รับประกันภัย 1 เดือน 1 วัน – 70 ปี (ต่ออายุได้ 84 ปี)
  • ระยะเวลาคุ้มครอง ระยะเวลาคุ้มครองของแบบประกันภัยหลักหรือเมื่อผู้ขอเอาประกันภัยมีอายุครบ 85 ปี แล้วแต่กรณีใดจะถึงก่อน
  • แบบประกันภัยที่แนบได้ทุกแบบ
  • ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ 500,000 – 12,000,000 และเพิ่มขึ้น 2 เท่า กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง