สมัครตัวแทนVision

ใช้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและประกันชีวิตมืออาชีพที่มีจรรยาบรรณ

Mission

1. มุ่งมั่นพัฒนาให้ชีวิตผู้คนและสังคมก้าวไปข้างหน้า
2. มุ่งมั่นสร้างบุคลากรให้เป็นคนเก่ง สามารถให้คำปรึกษาแนะนำรักษาผลประโยชน์ให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพสูงสุด
3. มุ่งมั่นสร้างบุคลากรให้เป็นคนดี มีจรรยาบรรณในอาชีพ
4. มุ่งมั่นสร้างบุคลากรให้มีจิตอาสา ทำประโยชน์ให้กับสังคม

Value

1.ลูกค้า มาเป็นที่หนึ่งเสมอ ยึดมั่นความถูกต้อง

2.ความรู้ความสามารถ มีความใฝ่รู้ พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง

3.บุคลิกภาพ แต่งกายสุภาพ และมีความกระตือรือร้นเป็นหนึ่งเดียว

ชื่อ-นามสกุล

*

วัน เดือน ปี เกิด

*

เบอร์โทรศัพท์

*

LINE ID :
EMAIL :
สถานภาพการทำงาน :
ประวัติการเป็นตัวแทน :

59/40 ถ. กรุงเทพกรีฑา แขวงคลองสองต้นนุ่น
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

Tel : 06-5919-9787

scbroker.group@gmail.com