Tokio Cancer Care

สัญญาเพิ่มเติม โตเกียว แคนเซอร์ แคร์
สัญญาเพิ่มเติม โตเกียว แคนเซอร์ แคร์ ดีอย่างไร
  • ดูแลคุณไม่ห่างตั้งแต่เริ่มเป็นมะเร็งร้ายจนหายดี ไม่ว่าค่าตรวจวินิจฉัย ค่าปรึกษาแพทย์ ก่อนเข้ารับการรักษาเราคุ้มครองโรคมะเร็งทุกระยะ
  • เมื่อตัดสินใจรักษาเราก็ดูแลคุณไม่ห่าง ไม่ว่าค่าห้อง ค่ารักษาพยาบาลต่าง ๆ ในโรงพยาบาล หรือจะเป็นค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกในการทำเคมีบำบัด การฉายแสง ภูมิคุ้มกันบำบัด Targeted Therapy หรือการรักษาด้วยฮอร์โมน
  • หลังพักฟื้นยังคงให้คำปรึกษาค่าติดตามผลการรักษา รวมทั้งค่าปรึกษาจิตวิทยา และผลประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมาย
  • รวมถึงผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
เงื่อนไขการรับประกันภัย
  • อายุที่รับประกันภัย 16 – 60 ปี (ต่ออายุได้ 84 ปี)
  • ระยะเวลาคุ้มครอง ระยะเวลาคุ้มครองของแบบประกันภัยหลักหรือเมื่อผู้ขอเอาประกันภัยมีอายุ ครบ 85 ปี แล้วแต่กรณีใดจะถึงก่อน
  • แบบประกันภัยที่แนบได้ ทุกแบบ (ยกเว้นแบบประกัน Solution Design)