Tokio Easy Life

แบบประกัน โตเกียว อีซี่ ไลฟ์ 90/5
ผลประโยชน์ที่ได้รับ
 • รับเงินคืน 1% ของทุน* ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 - ครบอายุ 89 ปี
 • รับเงินครบกําหนดสัญญา 150% ของทุน* หรือจํานวนที่มากกว่าระหว่างเงินครบกําหนดสัญญาข้างต้น หรือเบี้ยประกันภัยสะสม
 • รับความคุ้มครองชีวิต 100% ของทุน* หรือจำนวนที่มากกว่าระหว่างผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตข้างต้นหรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือเบี้ยประกันภัยสะสม
 • สามารถนําเบี้ยประกันภัยไปคํานวณลดหย่อนภาษีได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดสูงสุด 100,000 บาท
 • ฟรี ความคุ้มครองพิเศษยกเว้นการชําระเบี้ยประกันภัย (WP-F) หากตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันภัยของบริษัทฯ)
 • กรณีเสียชีวิตหลังสัญญามีผลบังคับแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี รับเงินช่วยเหลือค่าปลงศพเบื้องต้น (FNB) ทันที โดยไม่เกิน 30% ของผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต และสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท (เป็นการจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตออกล่วงหน้า)
เงื่อนไขการรับประกันภัย
 • อายุที่รับประกันภัย 0 - 70 ปี
 • ระยะเวลาคุ้มครอง ครบอายุ 90 ปี
 • ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย 5 ปี
 • ทุนประกันภัยขั้นตํ่า 100,000 บาท
 • สามารถซื้อความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมได้ทุกแบบ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันภัยของบริษัทฯ)

หมายเหตุ: * ทุนประกันภัยเริ่มต้น