Happy Refund

แฮปปี้ รีฟันด์ 50%
ผลประโยชน์ที่ได้รับ
  • กรณีเสียชีวิต รับทุนประกัน 100% หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่า
  • กรณีอยู่ครบกำหนดสัญญา รับเงินคืน 50% ของเบี้ยประกันภัยรวมมาตรฐานรายปี
  • สัญญาเพิ่มเติมที่แนบได้ ทุกแบบ ยกเว้น WP-F และสัญญาเพิ่มเติมแฮปปี้ รีฟันด์ (สำหรับแบบประกันภัยแฮปปี้ รีฟันด์)
  • แบบประกันภัยหลักที่แนบได้ ทุกแบบ ยกเว้นแบบประกันภัยแฮปปี้ รีฟันด์ (สำหรับสัญญาเพิ่มเติม แฮปปี้ รีฟันด์)
เงื่อนไขการรับประกันภัย
  • อายุที่รับประกันภัย 0 – 60 ปี
  • งวดการชำระเบี้ยประกันภัยรายปีเท่านั้น
  • ระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปี, 15 ปี และ 20 ปี
  • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี, 15 ปี และ 20 ปี (ฟรี ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต)
  • ทุนประกันภัยขั้นตํ่า 250,000 บาท