PA Super Care & PA Prestige Care

คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล
แผนการประกันอุบัติเหตุ พี เอ ดีอย่างไร
 • เบาใจหากเกิดอุบัติเหตุไม่ต้องสำรองเงินค่ารักษาพยาบาล
 • รับประกันตั้งแต่อายุ 0 – 65 ปี และต่ออายุได้นานจนอายุครบ 75 ปี
 • เพิ่มความคุ้มครอง 5% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 2**
 • รองรับความอุ่นใจด้วยความคุ้มครองสูงสุดถึง 10 ล้านบาท
เงื่อนไขการรับประกันภัย
 • อายุที่รับประกันภัย 0 – 65 ปี สำหรับ PA38 – PA42 และ 16 – 65 ปี สำหรับ PA43 – PA48
 • ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพสำหรับ PA38 – PA42 และตอบทุกคำถามสำหรับ PA43 – PA48
 • ไม่อนุมัติสำหรับผู้ที่พักอาศัยอยู่ในต่างประเทศ
 • พนักงานส่งเอกสารอนุมัติสูงสุด 5 แสนบาท
 • อนุมัติสูงสุด 10 เท่า ของรายได้ต่อปีหรือไม่เกิน 10 ล้านบาท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
 • เยาวชน นักเรียน นักศึกษา พ่อบ้าน แม่บ้าน และนักบวช อนุมัติสูงสุด 2 ล้านบาท
 • ทหาร ตำรวจ ชั้นประทวน อนุมัติสูงสุด 5 แสนบาท ชั้นสัญญาบัตร (สูงสุดพันเอก) อนุมัติสูงสุด 1 ล้านบาท ชั้นสัญญาบัตร (พลตรีขึ้นไป) อนุมัติสูงสุด 2 ล้านบาท
PA Super Care
ขั้น 1-4
ความคุ้มครอง (บาท)
อายุ 0-65 ปี
PA1000
 • PA38
 • PA1600
 • PA39
 • PA2000
 • PA40
 • PA2600
 • PA41
 • PA3000
 • PA42
 • 1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ*100,000200,000300,000400,000500,000
  2. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิงจาก*
  • การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
  100,000200,000300,000400,000500,000
  • การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
  50,000100,000150,000200,000250,000
  • การแข่งกีฬาอันตราย
  100,000200,000300,000400,000500,000
  • การนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชนก่อความ วุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล
  100,000200,000300,000400,000500,000
  • การก่อการร้าย
  100,000200,000300,000400,000500,000
  3. ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง10,00020,00030,00040,00050,000
  4. อุบัติเหตุสาธารณะ100,000200,000300,000400,000500,000
 • Plus 1
 • กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน
  10,00020,00030,00040,00050,000
 • Plus 2
 • ชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
  --5005001,000

  *การจ่ายผลประโยชน์สำหรับความคุ้มครองข้อ 1. และ ข้อ 2. บริษัทจะจ่ายเพียงข้อใดข้อหนึ่งแล้วแต่กรณี

  PA Prestige Care
  ขั้นอาชีพ 1-2
  ความคุ้มครอง (บาท)
  อายุ 16-65 ปี
  PA6000
 • PA43
 • PA10900
 • PA44
 • PA13500
 • PA45
 • PA16500
 • PA46
 • PA19500
 • PA47
 • PA33000
 • PA48
 • 1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ*1,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,00010,000,000
  2. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิงจาก*
  • การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
  500,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,000
  • การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
  500,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,000
  • การแข่งกีฬาอันตราย
  1,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,00010,000,000
  • การนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชนก่อ ความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล
  1,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,00010,000,000
  • การก่อการร้าย
  1,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,00010,000,000
  3. ผลประโยชน์ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง ชดเชย รายสัปดาห์1,0002,0003,0004,0005,0006,000
  4. ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง100,000120,000130,000140,000150,000250,000
  5. อุบัติเหตุสาธารณะ1,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,00010,000,000
  6. ค่าใช้จ่ายทันตกรรมจากอุบัติเหตุ1,0002,0003,0004,0005,0006,000
 • Plus 1
 • กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน
  100,000120,000130,000140,000150,000250,000
 • Plus 2
 • ชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
  2,0002,0003,0003,0003,0005,000

  *การจ่ายผลประโยชน์สำหรับความคุ้มครองข้อ 1. และ ข้อ 2. บริษัทจะจ่ายเพียงข้อใดข้อหนึ่งแล้วแต่กรณี